وریز وجوهات
  بسم الله الرحمن الرحيم سلام بر ماه مبارک رجب، سلام بر رجبيّون، سلام و تحيّات و غفران و رحمت الهي بر روزه داران این ماه، سلام بر عزيزاني که نداي «اين الرجبيّون» را لبيّک گفته، و بر سر سفره رحمت خداوند متعال نشسته و از نعمت‌هاي بيکران آن...
جمعه: 15/اسف/1399 (الجمعة: 21/رجب/1442)

تعریف و موجبات حد زنا

س49. با عرض پوزش و با كمال تأثر و تأسف، به علّت گسترش فساد در جامعه ما ‌مدّتی است كه میان برخی از پسران و دختران منحرف عمل زشت و

 

شنیعی رایج گردیده است به این صورت كه به جهت جلوگیری از صدمه به بكارت دختر، اقدام به دخول از دبر نموده و درون دبر انزال می‌نمایند. بفرمایید:

1. حدّ هر یك از مرتكبین این عمل زشت چیست؟

ج. حدّ آن، حدّ زنا است. والله العالم

2. ازدواج مرتکبین این عمل با یکدیگر چه صورتی دارد؟

ج. ازدواج آنها مانعی ندارد. والله العالم

3. ازدواج چنین پسری با مادر یا خواهر دختر مذکوره چه حکمی دارد؟

ج. با مادر او جایز نیست ولی با خواهر او اشكال ندارد. والله العالم

4. اگر چنین عملی با زن شوهردار صورت گیرد حدّ هر یك از مرتكبین این عمل چیست؟ و ازدواج آنها با یكدیگر چه حكمی دارد؟

ج. با شرایطی احصان نسبت به زن و نسبت به مرد هم اگر محصن است باشد، حدّ زنای محصنه را دارد و ازدواج آنها با یكدیگر جایز نیست. والله العالم

س50. چنانچه خنثای مشکله مرتکب زنا شود، حکم آن چیست؟

ج. در فرض سؤال، اگر هم با زنی جماع کرده و هم با مردی، در این صورت زنا محرز می‌گردد و حدّ زنا بر او جاری می‌شود که اگر با غیر محارم مرتکب این عمل شده، حدّش صد تازیانه است. والله العالم

س51. اگر دو محرم نسبی بالغ در حال مستی و یا جنون ادواری و یا جنون دائم با یکدیگر زنا یا لواط کنند مجازاتشان چیست؟

ج. زنا و لواط در حال جنون حدّ ندارد و در حال سکر موجب حدّ است. والله العالم

 

س52. آیا تعزیر اطفال نابالغ در تمامی گناهان کبیره جایز است یا فقط در خصوص گناهانی چون سرقت و زنا که دلیل خاصّ و روایات معتبر داریم، جایز است؟

ج. به طور کلی تعزیر، منوط به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س53. با توجه به اینکه فقها، ادّعای جهل و اشتباه را در حدّ زنا و شرب خمر در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده شود موجب سقوط حدّ می‌دانند. آیا در سایر حدود نیز این حکم جاری است؟

ج. در جمیع موارد حدّ به شبهه ساقط می‌شود (تدرأ الحدود بالشبهات). والله العالم

س54. با توجه به مرسله جمیل که آمده است «اذا أقرّ الرجل علی نفسه بالقتل قتل إذا لم یکن علیه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل ترک و لم یقتل» (وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت، ج 28، ص 320، ح4) و سایر ادلّه، اگر کسی به حدّ موجب قتل، مانند لواط اقرار کند و بعد از این اقرار برگردد و آن را انکار نماید، آیا حدّ ساقط می‌شود؟

ج. اگر در حضور حاکم شرع جامع الشرایط اقرار کند، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حدّ نمی‌شود. والله العالم

س55. آیا اقرار به کمتر از حدّ نصاب در حدود موجب تعزیر می‌گردد؟

ج. در فرض سؤال، حاکم شرع جامع الشرایط می‌تواند تعزیر نماید. والله العالم

س56. درباره قاعده (الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ) بفرمایید:

1. آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟

ج. ظاهراً قاعده مذکوره به باب حدود اختصاص دارد و شمول آن نسبت به باب تعزیرات نیز بعید نیست. والله العالم

 

2. معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟ (شک در حلّیت، توهّم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه و لو غیر معتبر یا عدم علم به حرمت؟)

ج. ظاهر عبارات بعضی فقها عدم علم به حرمت است و اگر توأم با توهّم جواز و یا ظنّ به جواز أعم از ظنّ مطلق یا معتبر باشد، به طریق اولی قاعده جاری است. والله العالم

3. محلّ عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو؟

ج. قاضی است. والله العالم

4. آیا شبهات موضوعیه، حکمیه، شبه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و... مشمول این قاعده می‌شود؟

ج. ظاهراً می‌شود. والله العالم

5. در فرض شمول شبهات حکمیه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟

ج. برحسب بعضی تعاریف، تفاوتی نیست. والله العالم

س57. آیا اضطرار در تمام حدود رافع حدّ است یا فقط در برخی از حدود رافع حدّ است؟ به عبارت دیگر ادلّه اضطرار مطلق است یا مقید؟

ج. اضطرار به بعضی اعمالی که موجب حدّ است مانند سرقت، رافع حدّ است. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: