پنجشنبه: 1403/03/24

شیر دادن و محرمیّت

431. اگر دختر، شیر خانمی غیر از مادر خود را بخورد، به كدام‌یك از فرزندان آن زن محرم میشود؟ آیا فرزند مادر رضاعی به برادر و خواهر این دختر محرم میشود؟

اگر شیر خوردن به مقدار رضاع كامل و با شرایط آن بوده، این دختر به تمام فرزندان آن زن محرم می‎شود.

فارسی
سه شنبه / 14 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - شیردادن، محرمیت