پنجشنبه: 1403/03/24

قنوت

123. آیا قنوت را میتوان به زبان فارسی خواند؟

دعا به غیر عربی در قنوت اشكال ندارد.

124. آیا ترك قنوت اشكالی دارد؟

قنوت مستحب است وترك آن سهواً یا عمداً مبطل نماز نیست.

125. آیا چرخاندن انگشتر و نگاه به نگین در حال قنوت استحباب دارد؟

انگشتر عقیق به دست كردن برای نماز و نیز نگاه كردن

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

تشهد

122. كسی كه در ركعت سوم یادش آمد تشهد را فراموش كرده، چه وظیفهای دارد؟

اگر قبل از رفتن به ركوع یادش بیاید كه تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را انجام دهد و دوباره ركعت سوم را بخواند؛ و اگر در ركوع یا بعد از آن متوجه شد كه تشهد را نخوانده است، پس از تمام شدن نماز، قضای تشهد فراموش شده را به‌جا آورد. و بعد از آن دو سجده سهو، انجام دهد. در صورت اول نیز، انجام دو سجده سهو، بنا بر احتیاط، واجب است.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

سجده واجب قرآن

117. آیا برای انجام سجده واجب قرآن، رعایت حجاب برای خانمها لازم است یا خیر؟

 

در سجده واجب قرآن، اگر مواضع هفت‌گانه سجود بر زمین باشد و پیشانی بر مُهر یا چیزی كه سجده بر آن صحیح است قرار گیرد، كافی است و رعایت حجاب و رو به قبله بودن و وضو داشتن لازم نیست.

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

سجده

107. كسی كه باسرعت به سجده میرود اگر سرش بیش از یك بار به مهر بخورد حكمش چیست؟

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

رکوع

106. در ركوع نماز باید دستها روی زانو باشد یا اگر بالاتر از زانو هم گذاشته شود، اشكال ندارد؟

اگر به مقداری كه بتواند دست را بر زانو بگذارد خم شود كافی است، و دست گذاشتن بر روی زانو در حال ركوع واجب نیست و اگر بدن در حال ذكر ركوع، آرامش داشته باشد، می‎توان دست‎ها را رها كرد؛ اما مستحب است مردها كف دست‎ها را روی استخوان زانو بگذارند و خانم‎ها بالای زانو قرار دهند.

 

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

قرائت

98. اگر كسی به این مسأله توجه نداشته كه بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز باید به قصد همان سورهای كه میخواهد بخواند بگوید، معمولا اول بسم الله را میگفته و سپس سوره را در ذهن تعیین میكرده است، آیا باید نمازهایی كه تاكنون خوانده قضا كند؟

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395

قیام

96. قیام متصل به ركوع، كه از اركان نماز است، ایستادن قبل از ركوع است یا بعد از ركوع؟

قیام متصل به ركوع، قیام قبل از ركوع است (از حالت ایستاده به ركوع رفتن است) و اما ایستادن بعد از ركوع، هرچند واجب است، اما ركن نماز نیست.

 

97. در هنگام نماز، اگر چشمهایم بسته باشد، بیشتر حواسم به نماز جمع میشود؛ آیا اشكال دارد؟

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

اذان و اقامه

95. سخن گفتن در اثنای اذان و اقامه چه صورت دارد؟

سخن نگفتن در اثنای اذان و اقامه مستحب است.

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

وقت نماز

85. هنگام صبح اگر شك كنیم كه آفتاب طلوع كرده یا

 

نه، باید نماز را به نیت ادا بخوانیم یا قضا؟

می‎توانید به نیّت ادا بخوانید و می‎توانید به قصد مافی‎الذمه به‌جا آورید، به این معنی كه اگر قضا شده باشد، قضا و اگر آفتاب طلوع نكرده، ادا باشد.

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

احکام قبله

84. كسی كه نماز را به‌صورت خوابیده میخواند، رو به قبله بودن او چگونه است؟

باید به پهلوی راست بخوابد، طوری كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر ممكن نیست باید به پهلوی چپ بخوابد كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر این را هم نمی‎تواند، باید به پشت بخوابد كه كف پایش رو به قبله باشد.

فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی