رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

احكام تیمّم

مسأله145. تیمّمی كه به‌جای وضو است، با تیمّمی كه به‌جای غسل است، فرقی ندارد.

مسأله146. كسی كه به‌جای وضو تیمّم كرده است، اگر یكی از چیزهایی كه وضو را باطل می‎كند از او سر بزند، تیمّمش باطل می‎شود.

فارسی

دستور تیمّم

مسأله140. در تیمّم پنج چیز واجب است:

1. نیّت.

2. زدن كف دو دست باهم بر چیزی كه تیمّم بر آن صحیح است.

3. كشیدن کف هر دو دست بر تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی كه موی سر می‎روید تا روی ابروها و بالای بینی.

4. كشیدن كف دست چپ بر تمام پشت دست راست.

فارسی

چیزهایی كه تیمّم بر آنها صحیح است

مسأله144. تیمّم بر خاك، ریگ، كلوخ و سنگ، اگر پاك باشند صحیح است.

فارسی

تیمُّم

مسأله139. در این موارد باید به‌جای وضو و غسل، تیمّم كرد:

ـ آب نباشد و یا دسترسی به آن نداشته باشد.

ـ آب برای انسان ضرر داشته باشد؛ مثلاً به‌سبب استعمال آب مرضی در او پیدا می‎شود یا بیماری‌اش شدید می‌شود و یا دیر، بهبودی می‎یابد.

فارسی

احكام تیمم

مسأله710. اگر مختصری از پیشانی و پشت دست‎ها را هم مسح نكند تیمم باطل است؛ چه عمداً مسح نكند، یا مسأله را نداند، یا فراموش كرده باشد، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، و همین قدر كه بگویند تمام پیشانی و پشت دست مسح شده كافی است.

فارسی

تیمم بدل از وضو

مسأله708. در تیمم بدل از وضو چهار چیز واجب است:

اول ـ نیت.

دوم ـ زدن كف دو دست با هم بر چیزی كه تیمم به آن صحیح است.

سوم ـ كشیدن تمام كف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی كه موی سر می‎روید، تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید دست‎ها روی ابروها هم كشیده شود.

فارسی

چیزهایی كه تیمم به آن‌ها صحیح است

مسأله692. تیمم به خاك و ریگ و كلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چیز دیگر تیمم نكند، و اگر خاك نباشد، با ریگ، و اگر ریگ نباشد، با كلوخ، و چنان‌چه كلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.

فارسی

7. ازموارد تیمم

مسأله686. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد كه اگر وضو بگیرد یا غسل كند تمام نماز، یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‎شود، باید تیمم كند.

مسأله687. اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد كه وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت كرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه قضای آن نماز را بخواند.

فارسی

6. از موارد تیمم

مسأله685. اگر غیر از آب یا ظرفی كه استعمال آن حرام است، آب یا ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو و غسل تیمم كند.

 

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تیمم