رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

مصرف خمس

مسأله387. خمس مال را باید دو قسمت كرد، نصف آن كه سهم امام‌زمان(عج) است باید به مجتهد جامع‌الشرایط یا نماینده او پرداخت شود و نصف دیگر به سید فقیر، و یا سیدی كه در سفر درمانده، بدهند.

 

فارسی

احكام خمس

مسأله384. تا خمس مال را ندهد، نمی‎تواند در آن تصرف كند، یعنی غذایی كه در آن خمس باشد نمی‎تواند بخورد و با پولی كه خمس آن را نداده نمی‎تواند چیزی بخرد.

مسأله385. آذوقه‎ای‌ كه از درآمد سال برای مصرف

 

فارسی

خمس

یكی از تکالیف مالی بر مسلمانان، پرداختن «خمس» است، كه در برخی از چیزها، باید یك‌پنجم آنها را برای مصارف مشخصی به مجتهد شرع جامع‌الشرایط بپردازند.

مسأله382. در هفت چیز، خمس واجب است:

ـ آنچه از منفعت كسب زیاد بیاید.

ـ معدن.

ـ گنج.

ـ غنایم جنگی.

فارسی

 مصرف خمس

مسأله 1843. خمس را باید دو قسمت كنند؛ یك قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی كه او اجازه می‎دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‎كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‎شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‎كند، سهم امام علیه‌السلام را به یك طور مصرف می‎كنند.

فارسی

 7. زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

مسأله 1838. اگر كافر ذمی، زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، و نیز اگر خانه و دكان و مانند این‌ها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس، قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می‎گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

فارسی

 6. غنیمت

مسأله 1837. اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند، و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آن‌ها غنیمت گفته می‎شود، و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده‎اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه‌السلام صلاح می‎داند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفار به دست می‎آید، نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.

 

فارسی

4. When Halal Property is mixed up with Haraam Property

 

فارسی

3. Treasure – Trove

 

1815. A treasure trove is a property, which is hidden under the ground, or in a tree or in a mountain or in a wall, and someone finds it out. In addition, it should be in such a form that it could be called a treasure-trove.

فارسی

2. Minerals

 

1807. If a person extracts gold, silver, lead, copper, iron, oil, and steam coal, Feerozah (Turquoise), Aqeeq (Agate), alum, salt or any other mineral from a mine and in case its quantity reaches the prescribed amount, he should pay Khums on them.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خمس