رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/11/17

ركوع

مسأله1031. در هر ركعت بعد از قرائت باید به اندازه‎ای خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد، و این عمل را ركوع می‎گویند.

مسأله1032. اگر به اندازه ركوع خم شود ولی دست‎ها را به زانو نگذارد، اشكال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب این است كه دست‎ها را به زانو بگذارد.

فارسی

قرائت

مسأله987. در ركعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول حمد و بعد از آن یك سوره تمام بخواند، و دو سوره والضحی و الم نشرح، و هم‌چنین دو سوره فیل و ایلاف در نماز یك سوره حساب می‎شود.

مسأله988. اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، نباید سوره را بخواند.

فارسی

قیام «ایستادن»

مسأله967. قیام در موقع گفتن تكبیرة الاحرام و قیام پیش از ركوع -كه آن را قیام متصل به ركوع می‎گویند- ركن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از ركوع ركن نیست، و اگر كسی آن را از روی فراموشی ترك كند، نمازش صحیح است.

مسأله968. واجب است پیش از گفتن تكبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین كند كه در حال ایستادن تكبیر گفته است.

فارسی

تكبیـرة الاحرام

مسأله957. گفتن «اللهُ أكْبَر» در اول هر نماز واجب و ركن است، و باید حروف «الله» و حروف «أكْبَر» و دو كلمه « الله» و «أكْبَر» را پشت سر هم بگوید، و نیز باید این دو كلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثلاً ترجمه آن را به فارسی بگوید، صحیح نیست.

 

فارسی

واجبـات نمـاز

واجبات نماز یازده چیز است:

اول ـ نیت.

دوم ـ قیام، یعنی ایستادن.

سوم ـ تكبیرة الاحرام، یعنی گفتن اللهُ أَكْبَر در اول نماز.

چهارم ـ ركوع.

پنجم ـ سجود.

ششم ـ قرائت.

هفتم ـ ذكر.

هشتم ـ تشهد.

نهم ـ سلام.

دهم ـ ترتیب.

یازدهم ـ موالات، یعنی پی‎درپی‌بودن اجزاء نماز.

فارسی

نمازهای واجب یومیه

نمازهای واجب یومیه پنج است؛ ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت، و نماز جمعه هم از نمازهای روزانه است.

مسأله736. در سفر باید نمازهای چهار ركعتی را با شرایطی كه گفته می‎شود، دو ركعت خواند.

فارسی

نمازهای واجب

نمازهای واجب شش‎ است:

اول ـ نماز یومیه.

دوم ـ نماز آیات.

سوم ـ نماز میت.

چهارم ـ نماز طواف واجب خانه كعبه.

پنجم ـ نماز قضای پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است.

ششم ـ نمازی كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می‎شود.

فارسی
  1. كسی كه باسرعت به سجده میرود اگر سرش بیش از یك بار به مهر بخورد حكمش چیست؟

ج. در مواردی كه سر بدون اختیار از محل سجده برمی‎گردد و دوباره بدون اختیار به محل سجده می‎رسد، یك سجده محسوب می‎شود و نماز صحیح است؛ اما اگر می‎تواند بعد از برگشتن سر از محل سجده از فرود دوباره آن به مُهر جلوگیری كند؛ باید از برگشتن سر به سجده خودداری كند و آن را یك سجده به حساب آورد (حتّی اگر ذكر سجده را نگفته باشد) و بعد از نشستن، دوباره به سجده برود و آن را سجده دوم خود حساب كند.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نماز