جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

در طلب کمال

از او می‎خواهد كه عمرش را در تحصیل كمالات و كسب فضایل و صعود از پستی نقصان و نادانی، به اوج علم، كمال، مدارج معارف، آداب و مقامات انسانی و اعمال صالحه صرف نموده و اوقات خود را بیهوده تلف نسازد.

ازجمله این وصایا، احسان، مساعدت، كمك به برادران، قضای حوایج محتاجان و مقابله بدی به نیكی و تشكر و امتنان از نیكوكاران است.

نیز او را به ترك صحبت و همنشینی و معاشرت با مردم نادان و فاسدالاخلاق، سفارش می‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: