جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

استفاده از مشروبات الکلی در مجالس عروسی

567. دربعضی مجالس عروسی، متأسفانه از مشروبات الكلی استفاده میشود؛ آیا شركت در آن مجالس بدون خوردن مشروب جایز است؟

حضور در مجالسی كه در آن شراب نوشیده می‎شود، حرام است.

موضوع: 
نويسنده: