جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

  1. معاشرت با اهل‌كتاب و هم‌غذا شدن با آنها چه حكمی دارد؟

ج. ذبایح اهل‌كتاب مردار و نجس است و خوردن آن جائز نیست و خودشان نیز بنابر احتیاط واجب نجس هستند؛ بنابراین هرچه كه در حال رطوبت با آن ملاقات نماید بنابر احتیاط واجب نجس می‌شود.

  1.  نظر مبارك در مورد صوفیه و عقاید آنها چیست؟

ج. صوفیه با فرقه‌ها و انشعابات بسیاری كه دارند اگرچه در انحراف در یك سطح نیستند و بسا برخی از آنان خارج از ربقه اسلام شمرده نشوند، در مجموع منحرفند و عقاید خاصه‌ای كه دارند غیراسلامی است.

  1.  در مورد معامله و نجاست و پاکی و اکل و شرب با بهائیان سؤال داشتم و حکم اجتناب را در مورد این مطلب می‌خواستم.

ج. فرقه بهائی‌گری دینی ندارند و ضالّ و مضلّ هستند و کافر می‌باشند و نجس هستند و با هر چه در حال رطوبت برخورد کنند نجس می‌شود و تبلیغ و ترویج آنها حرام و معامله با آنها جایز نیست؛ مؤمنین باید با شناخت کامل از عقاید حقّه شیعه اثنی‌عشری دفاع نموده و خودشان را از شر مکاید شیطانی و دشمنان محافظت نمایند.

نويسنده: 
کليد واژه: