جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

مقامات عالی امام(ع)

فرزندان عزیز، امام(ع) در همه‌ ابعاد وجود انسان این پدیده برتر و برگزیده خلقت نمونه اکمل و اعظم است. همه نواحی شخصیت الهی

 

او ظهور عظمت قدرت و علم خداوند علیّ عظیم است. او انسان مافوق و بشر اکمل است.

موضوع: 
نويسنده: