رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

Congregational prayers

 

1408. It is Mustahab that obligatory prayers, especially the daily prayers, are performed in congregation, and more emphasis has been laid on congregational prayers for Fajr, Maghrib and ‘Isha, and also for those who live in the neighborhood of a Masjid, or on those who are able to hear its Azaan.

English
Subscribe to RSS - جماعت، نماز