رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

Rules regarding Hawala

(Transferring the Debts etc.)

 

2298. If a debtor directs his creditor to collect his debt from the third person, and the creditor accepts the arrangement, the third person will become the debtor. Thereafter, the creditor cannot demand his debt from the first debtor.

English
Subscribe to RSS - حواله دادن، احکام