رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

First Condition

 

807. The dress of a person offering prayers should be Pak. Therefore, if a person intentionally prays with Najis body, or dress, his prayers would be void.

808. If a person did not know that Namaz offered with Najis body or dress is void, and he prayed in that state, as per obligatory precaution, his prayers is void.

English
Subscribe to RSS - شرط، اول