رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

Rules of Namaz – e – Mayyit

 

600. It is obligatory to offer Namaz – e – Mayyit for every Muslim, even if it is a child, however, both parents of that child or any one of them should be Muslim and child should have completed 6 years of its age.

601. It is Mustahab to offer Namaz – e – Mayyit of a child who has not completed 6 years of its age, however, to offer Namaz – e – Mayyit for a still born child is not Mustahab.

English
Subscribe to RSS - نماز، میت، احکام