رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 1401/05/28

Addition and omission of the acts and condition of prayers

 

1272. Whenever a person intentionally adds something to the obligatory acts of prayers, or omits something from them, even if it be only a letter, his prayers become void.

English
Subscribe to RSS - کم، زیاد، شرایط، نماز