رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

Nifas

 

514. The blood which a mother sees after the appearance of the first limb of the child is Nifas, provided that it stops before or on completion of the tenth day. While in the condition of Nifas, a woman is called Nafsa.

515. The blood which a mother sees before the appearance of the first limb of the child is not Nifas.

English
Subscribe to RSS - نفاس