رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/07/12

Essentially Najis things

 

84. The following eleven things are essentially Najis:

  1. Urine
  2. Faeces
  3. Semen
  4. Dead body
  5. Blood
  6. Dog
  7. Pig
  8. Kafir (Infidel)
  9. Alcoholic liquors
  10. Beer (Fuqah)

As per obligatory precaution sweat of an animal who persistently eats Najasat.

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)