رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 1401/04/12

Ghusl (Obligatory Baths)

 

There are seven obligatory baths:

  1. Bath for Janabat
  2. Bath for Hayz (Menstruation) (for women only)
  3. Bath for Nifas (Lochia)(for women only)
  4. Bath for Istihaza (for women only)
  5. Bath for touching a dead body
  6. Bath for a dead body
  7. Bath which becomes obligatory on account of a vow or an oath to perform it.

 

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)