رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

Method of performing Tayammum instead of Ghusl

 

709. Method of performing Tayammum instead of Ghusl is the same as Tayammum instead of Wudhu, however, as per recommended precaution, Tayammum instead of Ghusl should be performed by striking the hands twice on the object on which Tayammum is valid, and it should be performed in the following order: First, he/she should strike the hands on the earth to wipe the forehead, and then strike the hands on earth once again to wipe the back of the hands. However, as per recommended precaution, Tayammum should be performed in the following way, whether it is instead of Ghusl or Wudhu: First, he/she should strike the hands on the earth to wipe the forehead and the back of the hands, and then strike the hands on earth once again to wipe the back of the hands.

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)