سه شنبه: 1403/03/8

فصل سیزدهم: نقش روزه در روح انسان

نقش روزه در روح انسان

انسان در زندگی و در راه ترقّی و تكامل، باید با دشواری‎ها و سختی‎ها دست‌وپنجه نرم كند و از گردنه‎های خطرناكی عبور نماید و رنج‎ها و زحماتی را در این راه متحمّل شود، تا به سرمنزل مقصود برسد؛ و تا بر این دشواری‎ها پیروز نشده و این گردنه‎ها را پشت‌سر نگذارد، به مقام كمال انسانیّت واصل نخواهد گشت.

فارسی
دوشنبه / 25 اسفند / 1393
اشتراک در RSS - روزه، روح، انسان