پنجشنبه: 1403/05/4
نسخه مناسب چاپSend by email
برخی از احکام زکات فطره

 

 

* كسی كه موقع مغرب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده كس دیگری نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت و مانند این‌ها را به مستحق بدهد، و اگر پول یكی از این‌ها را هم بدهد كافی است، و بنابر احتیاط، بر كسی كه موقع مغرب ماه شوال بی‎هوش باشد نیز واجب است.

* كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، فقیر است، و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

* انسان باید فطره كسانی را كه موقع مغرب شب عید فطر، نان‎خور او حساب می‎شوند بدهد؛ كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

* اگر كسی را كه نان‌خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنان‌چه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‎دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

* فطره مهمانی كه پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحب‌خانه وارد شده، در صورتی كه بگویند: امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان‌خور او حساب نشود.

* فطره مهمانی كه پیش از مغرب شب عید فطر بدون رضایت صاحب‌خانه وارد می شود و مدتی نزد او می‎ماند، بنابر احتیاط، واجب است، و هم‌چنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده‎اند كه خرجی او را بدهد.

* فطره مهمانی كه بعد از مغرب شب عید فطر وارد می‎شود، بر صاحب‎خانه واجب نیست، اگر چه پیش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

* اگر كسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.

* اگر پیش از مغرب یا مقارن آن بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب‌شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.

* كسی كه موقع مغرب شب عید فطر زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط‎های واجب‌شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.

* كافری كه بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست؛ ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.

* كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنان‌چه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنان را هم بدهد، می‎تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و هم‌چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‎گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر یكی از آن‌ها صغیر باشد، ولیّ او به جای او می گیرد و احتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.

* اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا كسی نان‎خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او حساب می‎شوند بدهد.

* اگر انسان نان‌خور كسی باشد و پیش از مغرب یا مقارن آن نان‌خور كسی دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

* كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

* اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‎شود مگر آن كه شخص غنی نان‌خور فقیر باشد كه در این صورت احتیاط لازم آن است كه غنی فطره خود را بدهد.

* اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‎شود.

* زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنان‌چه نان‌خور كسی دیگر باشد، فطره‎اش بر آن كس واجب است، و اگر نان‎خور كسی دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

* كسی كه سید نیست، نمی‎تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‎تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.

* فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‎خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‎دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‎دارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.

* انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

* اگر انسان كسی را اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد باید فطره او را هم بدهد، ولی چنان‌چه شرط كند كه مقداری از مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

* اگر كسی بعد از مغرب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از مغرب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

 

سه شنبه / 29 فروردين / 1402