يكشنبه: 1403/03/27
نسخه مناسب چاپSend by email
نحوه ادای نماز قضا

پرسش:

- فردى دو سال نماز قضا بر عهده دارد آيا براى هر روز بايد ترتيب نمازهاى يوميه را رعايت كند؟
جواب:

- مى تواند اول قضاى نمازهاى صبح را بخواند و مى تواند اول قضاى نمازهاى مغرب را و يا قضاى نمازهاى ظهر را، لكن بايد طورى بخواند كه نماز عصر بعد از نماز ظهر و نماز عشا بعد از مغرب واقع شود مثلًا يك ماه قضاى نماز ظهر بخواند بعد از آن يك ماه قضاى عصر يا مثلًا يك ماه نماز قضاى مغرب و بعد از آن يك ماه نماز قضاى عشاء.

پنجشنبه / 4 آبان / 1402