پنجشنبه: 1403/03/24

رنگ كردن موی سر در عادت ماهانه

560. آیا حنا گذاشتن و رنگ كردن مو در ایام عادت مكروه است؟

بلی خضاب كردن سر به حنا و غیر آن در حال حیض و جنابت كراهت دارد.

 

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - رنگ کردن، عادت، ماهانه