سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

رنگ كردن موی سر در عادت ماهانه

560. آیا حنا گذاشتن و رنگ كردن مو در ایام عادت مكروه است؟

بلی خضاب كردن سر به حنا و غیر آن در حال حیض و جنابت كراهت دارد.

 

موضوع: 
نويسنده: