سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مَحرم و نامَحرم

420. دایی مادر و عموی پدر بر ما محرمند؟

به‌طوركلی محارم نَسَبی مثل: پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ‎های پدری و مادری، برادر، خواهر، فرزندان برادر، فرزندان خواهر، دایی، خاله، عمو، عمه خود شخص، دایی‎ها و خاله‎ها و عموها و عمه‎های پدر و مادر، همه به انسان محرمند.

421. محرمیت خاله و دایی و امثال آن در چه حدی است؟

محارم نسبی می‎توانند بدن یكدیگر را، جز عورتین، بدون

 

قصد لذت نگاه كنند؛ ولی نگاه با لذت و ریبه حرام است.

422. مادرِ زن پدر به ما محرم است؟

خیر، تنها خود زن پدر بر شما محرم است و مادر یا مادربزرگ او به شما محرم نیست.

423. پدر من زن دیگری گرفته است؛ آیا من و برادرانم به او محرم هستیم؟ به خواهر او كه خاله ما میشود چطور؟

شما و برادرانتان به زن پدر محرم هستید، اما خواهر او خاله شما محسوب نمی‎شود و به شما محرم نیست.

424. برادرم دختری از پرورشگاه آورده است چگونه این دختر به من و برادران دیگرم محرم میشود؟

اگر مادر یا خواهر شما یا زن یكی از برادران شما شیر داشته باشد، و سن دختر كمتر از دو سال باشد، می‎توانند ازطریق رضاع (شیرخوارگی) او را به شما و سایر برادرانتان ‎محرم سازند. شرایط رضاع را در توضیح‌المسائل ملاحظه فرمایید.

425. شخصی دختری را به‌عنوان فرزندخوانده اختیار كرده است و امكان محرمیت ازطریق شیرخوارگی وجود ندارد؛ چگونه این دختر به پدرخوانده و برادرانش و نیز به برادران مادرخوانده محرم میشود؟

اگر پدرخوانده، پدر یا پدربزرگ داشته باشد و این

 

دختر را به عقد موقت یكی از ایشان درآورند، به پدرخوانده و برادرانش محرم می‎گردد و نیز اگر او را به عقد موقت پدر یا پدر بزرگ مادرخوانده درآورند، به برادران مادرخوانده هم محرم می‎شود. البته اگر پدر واقعی دختربچه معلوم است، عقد باید با اجازه او انجام گیرد و اگر پدر دختر نامعلوم است، عقد باید با اجازه مجتهد جامع‎الشرایط انجام پذیرد.

426. در مسأله قبل مدت عقد موقت چقدر است؟

مدت عقد موقت می‎تواند از كمتر از یك ساعت تا یك ماه یا چند سال باشد و نسبت به ازدواج صغیر و صغیره احتیاط آن است كه مدت عقد به مقداری باشد كه پسر به حد استمتاع جنسی برسد و قابلیت تلذذ جنسی از دختر وجود داشته باشد.

427. در مسأله قبل آیا پس از پایان مدت عقد موقت، محرمیت همچنان باقی است؟

پس از پایان مدت عقد، نسبت به پدر یا جدّ پدری كه دختربچه را به ازدواج او درآورده‎اند، محرمیت تمام می‎شود؛ اما محرمیت با فرزندان پدر یا جد پدری و نوه‎های آنها همچنان باقی است.

428. فرمودهاند كه اگر مردی با زنی ازدواج كند، ربیبه

 

(دختر آن زن از شوهر قبلی) به او محرم میشود، آیا این دختر بر پدر این مرد هم محرم است یا خیر؟

ربیبه بر پدر و فرزندان آن مرد محرم نیست.

429. آیا فرزندخوانده، مَحرم است؟

فرزندخوانده، محرم نیست؛ مگر آنكه ازطریق رضاع (شیرخوارگی) و یا عقد ازدواج، طبق شرایط خاصی، محرم شود.

430. پس از خوانده شدن صیغه عقد، چه كسانی به طرفین محرم میشوند؟

شوهر، پدر شوهر، پدربزرگ‎های مادری و پدری شوهر و فرزندان شوهر از همسر دیگر، به زن محرم می‎گردند؛ ولی برادر شوهر، عمو و دایی شوهر، برادرزاده و خواهرزاده شوهر و... نامحرمند.

زوجه، مادر زن، مادربزرگ‎های پدری و مادری زن، دختران زن از شوهر دیگر ]پس از نزدیكی [به مرد محرم می‎گردند؛ ولی خواهر زن، خواهرزاده و برادرزاده او، خاله و عمه زن و... به مرد نامحرمند.

موارد دیگری از محرمیت كه كمتر مورد ابتلاست، ذكر نگردید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: