شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

عِدِّه زن بدون رَحِم

474. زنانی كه رحمشان را با جراحی بیرون آوردهاند و بچهدار نمیشوند عده دارند یا نه؟

بلی عده دارند. معلوم شدن پدر طفل از حكمت‎های عده است نه علت آن.

موضوع: 
نويسنده: