جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

عِدِّه زن بدون رَحِم

474. زنانی كه رحمشان را با جراحی بیرون آوردهاند و بچهدار نمیشوند عده دارند یا نه؟

بلی عده دارند. معلوم شدن پدر طفل از حكمت‎های عده است نه علت آن.

موضوع: 
نويسنده: