پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

احکام طهارت و نجاست

14. حكم استفاده از عطرها و ادكلنها چیست؟ آیا حكم فرآوردههای كشورهای مسلمان با غیر مسلمان فرق دارد؟

عطرها و ادكلن‎هایی كه در كشورهای مسلمان یا غیر مسلمان ساخته می‎شوند، در صورت شك در طهارت و نجاست آن، محكوم به طهارت است. ازاین‌رو استفاده از آنها موجب نجس شدن بدن یا لباس نمی‎شود.

15. آیا الكل صنعتی و الكل سفید پاك است؟

اگر از مُسكر مایع بالاصاله تهیه نشده باشد، و یا شك در این جهت داشته باشید، پاك است.

16. كسی كه از مشروبات الكلی استفاده كرده، آیا میتواند از ظروف آشپزخانه استفاده كند؟

مشروبات الكلی نجس و حرام است و دهان مشروب‎خوار با تماس با آن نجس می‎شود؛ و اگر قبل از تطهیر لب‎ها، از ظروف دیگر چیزی بخورد، آن ظرف‎ها هم نجس می‎شود.

 

17. آیا دهان و لبهای نجس با خوردن یك لیوان آب پاك میشود؟

لب را باید با آب تطهیر كرد و با خوردن آب، پاك نمی‎شود؛ اما داخل دهان بعد از زائل شدن عین نجس، خودبه‌خود پاك می‎گردد.

18. خونی كه بر روی زخم، خشك شده، نجس است یا خیر؟

بلی، خون انسان و هر حیوانی كه خون جهنده داشته باشد نجس است و تفاوتی نمی‎كند كه تازه از بدن خارج شده باشد یا خشكیده باشد.

19. آیا خون كمتر از درهم كه در نماز بخشیده شده، پاك است؟

خون كمتر از درهم، نجس و نجس‌كننده است؛ ولی اگر در بدن و لباس نمازگزار باشد، نماز با آن صحیح است.

20. خون داخل تخم مرغ چه حكمی دارد؟

اگر خون در زرده تخم مرغ باشد، سفیده آن پاك است، اما اگر خون در سفیده آن باشد احتیاط واجب اجتناب از تخم مرغ است.

21. اگر موی صورت با ریشه آن كنده شود، پاك است یا نجس؟

پاك است.

22. اگر لباس نجس را در آفتاب خشك كنیم، پاك میشود یا به شستن نیاز دارد؟

 

آفتاب با شرایطی، فقط می‎تواند چیزهای ثابت از قبیل در، دیوار و پنجره را پاك كند اما لباس و مانند آن، كه قابل نقل‌وانتقال هستند، با آفتاب پاك نمی‎شوند.

23. اگر دست یا جایی از بدن نجس شود، چگونه میتوان با آب قلیل پاك نمود؟

چنانچه بر اثر بول نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب بریزید، و اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست یك مرتبه آب ریختن كافی است.

24. آیا عرق بدن خانمها در ایام عادت نجس است؟

خیر، عرق بدن خانم‎ها در ایام عادت نجس نیست.

25. اگر آب لولهكشی روی زمین نجس بریزد و به لباس و بدن ترشّح كند، آیا همچنان پاك است یا نجس میشود؟

چون آب لوله‎كشی شهرها به كر متصل است، به هر موضع نجسی كه برسد آن را پاك می‎كند. بنابراین، اگر آب لوله‎كشی، حتی از محلی كه نجس است به انسان ترشح كند پاك است؛ مگر اینكه عین نجاست (مانند خون)، در آب ترشّح شده باشد.

26. چنانچه فرش، نجس شده باشد، ولی فراموش كرده

 

باشیم كه كدام قسمت آن بوده، حال اگر با پای مرطوب روی آن راه برویم، آیا پایمان نجس میشود؟

اگر یقین ندارید كه پای تر شما با قسمت نجس فرش برخورد كرده است، محكوم به طهارت است.

27. آیا مگس یا حشره دیگری كه از روی نجاست برخاسته و جای دیگری مینشیند، موجب نجاست آنجا میشود؟

چنانچه یقین نداشته باشید كه عین نجاست، همراه حیوان به‌ جای پاك منتقل شده است، محكوم به طهارت است.

28. علی‌اللهیها چه حكمی دارند؟

به‌طوركلی اگر كسی‌حضرت علی× را خدا و یا شریك خدا بداند، یا منكر ضروری دین باشد، كافر و نجس است.

 

 

موضوع: 
نويسنده: