جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

نماز مسافر

143. شكسته خواندن نماز تمام و تمام خواندن نماز شكسته با عدم آگاهی به حكم چه حكمی دارد؟

اگر اصلا نمی‎دانسته‎اید كه نماز مسافر شكسته است و به‌جای شكسته تمام خوانده‎، قضا ندارد، ولی اگر به‌جای نماز تمام شكسته خوانده باشد نماز باطل است.

144. حد ترخّص را توضیح دهید.

حد ترخّص هر محل نزدیك‎ترین جایی است كه در آنجا صدای اذان شهر شنیده نمی‎شود، و دیوار شهر دیده نمی‎شود.

145. دانشجویی كه وطن و محل تحصیل او بیش از چهار فرسخ شرعی [تقریباً 5/22 كیلومتر] فاصله دارد و تقریباً هر روز این مسیر را برای تحصیل میرود و برمیگردد، درباره نماز و روزه چه تكلیفی دارد؟

در غیر سفر اول، نماز تمام، و روزه صحیح است.

146. نماز و روزه دانشجویی كه دو روز در هفته به محل تحصیل میرود و در همان روز به وطن برمیگردد و فاصله محل تحصیل و وطنش بیش از چهار فرسخ شرعی است، چگونه است؟

 

در غیر سفر اول، نماز تمام، و روزه صحیح است.

147. دانشجوی دانشگاه پیام نور كه بعضاً هر دو هفته یك بار یا بیش از ده روز یك بار به محل درس میرود و برمیگردد، چه حكمی دارد؟

نمازش در بین راه و محل تحصیل شكسته است و روزه صحیح نیست.

148. مقلد مرجع تقلیدی هستم كه نماز و روزهام را به جهت مسافرت برای تحصیل تمام میداند. اگر در بین دو ترم ده روز در وطن بمانم، در بازگشت به دانشگاه نمازم چه صورت دارد؟

در سفر اول بعد از ده روز كه به محل تحصیل می‎روید نماز شكسته و در سفرهای بعدی تمام است.

149. حكم نماز و روزه استادانی كه یك یا چند روز در هفته به محل تدریس رفت‌وآمد دارند، در دو صورت زیر چگونه است؟

الف. محل تدریس یك شهر است.

ب. محل تدریس شهرهای مختلف است.

در هر دو صورت، در غیر سفر اول، نماز تمام، و روزه صحیح است.

150. دانشجویی كه هر هفته شنبه به محل تحصیل میرود

 

و چهارشنبه یا پنجشنبه به وطن مراجعت میكند، نماز و روزهاش چگونه است؟

در غیر سفر اول، نماز تمام، و روزه صحیح است.

151. اگر شخصی را در حال بی‌هوشی برای معالجه به شهری دیگر انتقال دهند و پزشكان، دوره درمانش در بیمارستان را كمتر از ده روز تعیین كنند، پس از به هوش آمدن ـ در مدتی كه در بیمارستان است ـ نمازش تمام است یا شكسته؟

یكی از شرایط برای شكسته شدن نماز مسافر آن است كه «از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد». بنابراین، شخصی كه در حال بی‎هوشی به شهر دیگر منتقل شده است، قصد مسافرت نداشته و نمازش در آن شهر تمام است؛ هرچند كمتر از ده روز بماند.

152. مسافری كه میداند ده روز در محلی میماند، آیا لازم است قصد ماندن هم بكند؟

همین اندازه كه بنا دارد ده روز در محل بماند، قصد است و كفایت می‎كند و نماز او تمام است.

153. كسی كه به‌خاطر سفر شغلی نمازش تمام است، اگر برای تفریح یا زیارت یا كار شخصی دیگری به محل كار بیاید نمازش چگونه است؟

 

در سفر به محل كار برای غیر جهت شغل، نماز شكسته است.

154. وطن اولیه پدرم شهرستان بوده است؛ ولی من در تهران متولد شدم و رشد كردهام؛ اگر برای دیدن بستگان به آن شهرستان بروم، نمازم شكسته است یا تمام؟

در مورد سؤال، در مسافرت به وطن قبلی پدر، حكم مسافر را دارید و بدون قصد ده روز، نماز شما شكسته است.

155. اساتید و كارمندانی كه برای كار در كمتر از ده روز به سفر میروند، نمازشان چگونه است؟

در غیر سفر اول، نماز تمام و روزه صحیح است.

156. كسی كه از وطن اعراض كرده و قصد زندگی در آن محل را ندارد، ولی خانه شخصی خود را در آنجا نفروخته است، در هنگام مسافرت به آنجا، نمازش تمام یا شكسته است؟

با فرض اعراض، نماز او شكسته است و داشتن خانه در آن محل اثری در این جهت ندارد.

157. آیا زن در انتخاب وطن، مستقل است یا تابع شوهر است؟

اگر بنا دارد با شوهر زندگی كند، تبعیت، قهری است و وطن شوهر، وطن او محسوب می‎گردد.

158. شوهر از وطن قبلی اعراض نكرده، ولی زن در شهر دیگر زندگی میكند، اگر به وطن قبلی شوهر برود باید در آنجا نماز را تمام بخواند یا شكسته؟

در فرض سؤال كه زوجه با همسر خود در وطن سابق

 

او زندگی نكرده است، وطن زن محسوب نمی‎شود، و حكم مسافر را دارد.

159. چرا در مسافرت نمیتوانیم روزه بگیریم و نماز شكسته است؟

شكسته شدن نماز و واجب نبودن روزه در مسافرت، حكم امتنانی است و شاید یكی از حكمت‎هایش این باشد كه چون غالباً مسافرت همراه با یك سری دشواری‎ها است، خداوند متعال نیز بعضی از احكام را برای تسهیل در امر مردم، تخفیف داده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: