شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

مهریه و درآمد زن

416. آیا زن میتواند هرگونه خواست، در مهریهاش تصرف كند؟

مهریه، ملك زن است و اختیار تصرف با خود او است؛ گرچه مشورت با شوهر در مصرف آن، می‎تواند مانع از اختلافات خانوادگی شود.

417. خانمی كه چند سال درآمد خود را در خانه خرج كرده است آیا از شوهر طلبكار است؟

اگر حقوق و درآمدش را با رضایت به شوهر بخشیده یا در امور خانه خرج كرده است، از كسی طلبكار نیست. بلی چنانچه به شوهر قرض داده و شوهر آن را هزینه كرده است یا به امر شوهر و بدون قصد مجّان خرج كرده است، طلبكار است و شوهر باید طلب او را بپردازد.

 

418. آیا زن در مال شوهر كه پس از ازدواج به دست آورده، شریك میباشد؟

زن و شوهر، هریك مالك درآمد خود هستند، و هیچ‌كدام در مال دیگری شریك نمی‎باشند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: