سه شنبه: 1403/03/8

مهریه و درآمد زن

416. آیا زن میتواند هرگونه خواست، در مهریهاش تصرف كند؟

مهریه، ملك زن است و اختیار تصرف با خود او است؛ گرچه مشورت با شوهر در مصرف آن، می‎تواند مانع از اختلافات خانوادگی شود.

417. خانمی كه چند سال درآمد خود را در خانه خرج كرده است آیا از شوهر طلبكار است؟

فارسی
سه شنبه / 14 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - مهریه، درآمد، زن