جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

قرض برداشتن از صدقه

574. آیا از پولی كه به‌تدریج به‌عنوان صدقه در خانه كنار میگذاریم، میتوانیم به‌عنوان قرض برداریم؟

پول مذكور تا وقتی به فقیر داده نشده، ملك مالك است و می‎تواند در آن تصرف كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: