شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

بانك‌ها

365. خرید سهام بانك و مؤسساتی كه معاملات ربوی دارند، چه صورت دارد؟

خرید سهام مؤسساتی كه درآمد غیر مشروع دارند، جایز نیست.

366. كارمزدی كه صندوقهای قرضالحسنه از وامگیرندگان دریافت میكنند، چه صورت دارد؟

به شكلی كه فعلاً معمول است، جایز نیست.

367. جایزه‌هایی‌كه بانك به صاحبان حساب قرض‌الحسنه میدهد، چه صورتی دارد؟

اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شركت در قرعه‌كشی

 

نكرده باشند، اشكال ندارد؛ هرچند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شركت در قرعه‌كشی باشد.

368. آیا قرضی راكه بانك برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف كند؟

خیر، جایز نیست.

369. پولی مربوط به دیگری در حساب بانكی من بود، جایزه بانكی به من تعلق گرفت. آیا جایزه را باید تقسیم كنیم؟

جایزه‎ای كه بانك می‎دهد مربوط به صاحب حساب است، هرچند موجودی دفترچه مربوط به دیگری باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: