سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

وقت نماز

85. هنگام صبح اگر شك كنیم كه آفتاب طلوع كرده یا

 

نه، باید نماز را به نیت ادا بخوانیم یا قضا؟

می‎توانید به نیّت ادا بخوانید و می‎توانید به قصد مافی‎الذمه به‌جا آورید، به این معنی كه اگر قضا شده باشد، قضا و اگر آفتاب طلوع نكرده، ادا باشد.

86. اگر شخصی به اندازه چهار ركعت به اذان مغرب وقت داشته باشد، نسبت به نماز ظهر و عصر، چه وظیفهای دارد؟

اگر نمازش شكسته نباشد، باید ابتدا نماز عصر را به نیت ادا بخواند و پس از آن، قضای نماز ظهر را به‌جا آورد.

87. اگر به‌واسطه عذری نماز مغرب و عشاء را تا نصف شب نخوانده باشیم، بعد از نیمه‌شب با چه نیتی بخوانیم؟

بنا بر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، بدون اینكه نیت ادا و قضا كنید، به قصد انجام تكلیف، نماز را به‌جا آورید.

88. در قطب كه شش ماه روز و شش ماه شب است، نمازهای روزانه چگونه خوانده میشود؟

نمازها را باید مطابق افق نزدیك‎ترین محلی كه روز و شب طبیعی دارد، بخوانند، و یا مطابق افق مناطق معتدل عمل كنند.

89. پایان وقت نماز عصر، غروب آفتاب است یا مغرب؟

 

پایان وقت نماز عصر، كه فوت نماز محقق می‎شود، وقتی است كه تا مغرب شرعی وقت وافی به ادای یك ركعت نباشد. (مغرب شرعی زمانی است كه قرمزی آسمان در طرف مشرق از بالای سر بگذرد).

 90. اگر شخصی بعد از نماز متوجه شود كه وضو یا غسلش باطل بوده است، چه وظیفهای دارد؟

نمازهایی را كه با وضو یا غسل باطل به‌جا آورده است، باید اعاده یا قضا نماید.

91. وقت كافی برای خواندن نمازهای نافله نداریم؛ برای درك آن چه پیشنهادی میكنید؟

نماز نافله را می‎توانید در حال راه رفتن و بدون رعایت جهت قبله بخوانید و ركوع و سجود آن را هم با اشاره انجام دهید تا از ثواب آن بهره‎مند شوید.

92. نماز اول وقت، بدون رعایت مستحبات بهتر است، یا دیرتر از اول وقت با رعایت مستحبات؟

نماز اول وقت، اگرچه مختصر و بدون تعقیبات باشد، بر نماز آخر وقت رجحان دارد؛ و نماز جماعتی كه مختصر خوانده شود، از نماز فرادا كه آن را طول بدهند، برتر است.

93. سر وقت و فرادا نماز خواندن بهتر است یا با مدتی تأخیر و جماعت؟

 

خواندن نماز به جماعت افضل است هرچند مقداری از اول وقت بگذرد.

94. هنگامی كه وقت اذان به افق شهر از رادیو یا تلویزیون اعلام میشود، میتوان نماز خواند یا باید صبر كرد تا اذان رادیو یا مسجد تمام شود؟

ملاكِ شروعِ به نماز، داخل شدن وقت است. پس اگر از اذان رادیو و تلویزیون یا مسجد اطمینان به دخول وقت پیدا شود، می‎توان پیش از تمام شدن اذان، نماز را خواند؛ هرچند مقداری تأخیر برای رعایت احتیاط، خصوصاً در اذان صبح، مطلوب است.

موضوع: 
نويسنده: