شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

حواله

388. چك، حكم پول را دارد، یا حواله محسوب میشود؟

 

چك حكم پول را ندارد بلكه سند و مدرك حواله است.

389. اگر چك قبل از وصول بر اثر سوختن و یا مفقود شدن یا سرقت از بین برود آیا ذمّه بدهكار بری میشود؟

با تحقق‌ حواله شرعی ذمه بدهكار بری می‎شود، و طلبكار باید برای دریافت طلب خود از محال علیه (بانك) اقدام كند.

390. آیا ضمانت مرسوم در بانكها و صندوقهای قرض‌الحسنه كه قبل از بدهكار شدن شخص (قبل از گرفتن وام) دیگری ضامن او شود ضمانت شرعی است؟

ضمانت قبل از بدهكار شدن شخص، ضمانت شرعی نیست بلكه ضمان «ما لم یجب است» و صحیح نمی‎باشد.

391. اگر بدهكار، طلبكار خود را به شخص ثالثی حواله دهد كه طلبش را از او وصول نماید، در صورت تخلف شخص ثالث، طلبكار میتواند به بدهكار اول مراجعه نماید؟

اگر حواله با شرایط صحت انجام شود، طلبكار حق رجوع به بدهكار اول را ندارد.

392. آیا امضای پشت چك به‌منزله ضمانت است؟

بلی اگر چك صوری نباشد، و امضاكننده به‌عنوان ضمانت پشت چك را امضا كرده است، مدیون می‎باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: