سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

تشهد

122. كسی كه در ركعت سوم یادش آمد تشهد را فراموش كرده، چه وظیفهای دارد؟

اگر قبل از رفتن به ركوع یادش بیاید كه تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را انجام دهد و دوباره ركعت سوم را بخواند؛ و اگر در ركوع یا بعد از آن متوجه شد كه تشهد را نخوانده است، پس از تمام شدن نماز، قضای تشهد فراموش شده را به‌جا آورد. و بعد از آن دو سجده سهو، انجام دهد. در صورت اول نیز، انجام دو سجده سهو، بنا بر احتیاط، واجب است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: