سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

ضمان تصرف در بیت‌المال

358. اگر جنسی را از ادارهای به‌‌طور غیر قانونی برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از رئیس اداره كافی است؟

حلالیت طلبیدن از رئیس اداره، كافی نیست؛ اگر عین

 

جنس موجود است، خود آن و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را باید به اداره مربوطه برگردانید.

359. آیا استفاده از وسایل دانشگاه و غذاخوری در اتاق خوابگاه، منع شرعی دارد؟

استفاده از وسایل و اموال دانشگاه برخلاف مقررات دانشگاه، جایز نیست و موجب ضمان می‎گردد.

360. اگر فیش غذایی كه اعتبار آن تمام شده، به‌جای فیش معتبر غذا بدهیم و غذا بگیریم، چه صورت دارد؟

استفاده از فیش‎هایی كه از اعتبار ساقط شده، برای دریافت غذا و تصرف در غذایی كه با آن فیش گرفته شود، جایز نیست و موجب ضمان قیمت آن می‎گردد.

361. انجام كار شخصی در ساعات اداری، بدون محاسبه مرخصی، چه صورت دارد؟

تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوط می‎باشد.

362. آیا اجازه مدیر مربوطه در امور مرخصی، اضافهكاری و... به‌‌صورت فراقانونی جایز است یا خیر؟

مدیر اداره در حد مقررات مشروع، حق دارد اجازه دهد و اجازه او در امور خلاف مقررات، لغو و بیهوده است و موجب برداشته شدن ضمان شرعی نیست.

363. مبلغی از بودجه فعالیتهای فرهنگی نزد من باقی

 

مانده است؛ آیا میتوانم آن را به دیگری قرض بدهم و یا خودم به‌‌عنوان قرض بردارم و سپس جایگزین نمایم؟

استفاده از اموال عمومی برخلاف مقررات، جایز نیست و موجب ضمان می‎گردد.

364. آیا می‌توانم غسل واجب در محل كار بنمایم با آنكه امكان غسل تا آخر وقت در خارج محل كار نیست؟

اگر غسل در محل كار برخلاف مقررات باشد، غسل كردن جایز نیست و می‌توانید در آخر وقت با تیمم بدل از غسل نماز بخوانید.

موضوع: 
نويسنده: