چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

نماز جماعت

176. كسی كه عمداً زودتر از امام جماعت سر از ركوع یا سجده بلند كند، آیا نمازش باطل میشود؟

اگر مأموم عمداً كارهای نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام دهد، نماز جماعتش صحیح است و تنها معصیت كرده است.

177. اگر سهواً زودتر از امام از ركوع برخیزیم، چه باید بكنیم؟

چنانچه امام در ركوع باشد باید به ركوع برگردید، و با امام از رکوع برخیزید؛ ولی اگر به ركوع برگردید و پیش از آنكه به ركوع برسید امام از رکوع بلند شود، نمازتان باطل است.

178. آیا مأموم می تواند زودتر از امام سلام دهد؟

بلی، و نماز او صحیح است؛ ولی تبعیت از امام جماعت در سلام، مستحب و افضل است.

 

179. اگر شخص قبل از امام جماعت تكبیرةالاحرام نماز را بگوید، نمازش چه صورتی دارد و وظیفهاش چیست؟

در مورد سؤال، نماز او فرادا می‎شود، و اگر بخواهد درك جماعت كند، می‎تواند نیت را به نماز مستحبی تغییر داده، و آن را رها كند و مجدداً پس از تكبیر امام، تكبیرةالاحرام بگوید و نماز را با جماعت بخواند.

180. آیا در هنگام قرائت امام جماعت، حركت بدن مأموم اشكال دارد؟

به مقداری كه از حالت نماز خارج نشود، اشكال ندارد.

181. امامت كسی كه قسمتی از دست و یا پای او قطع شده است، چه صورت دارد؟

امامت فرد مذكور صحیح نیست.

182. آیا امام جماعت میتواند، دو بار نماز ظهر و عصر را بخواند؟

امام جماعت می‎تواند برای گروه دیگری غیر از مأمومین نوبت اوّل، نماز جماعت مجدد بخواند.

183. اگر امام جماعتی را عادل ندانیم، آیا لازم است به دیگران هم تذكر دهیم؟

برای كسی كه امام جماعت را عادل نمی‎داند، اقتدا صحیح نیست؛ اما اعلان به دیگران، هتك او است و جایز نیست.

 

184. دانشجویانی كه در دانشگاه نماز آنها شكسته است، آیا بهتر است نماز را اول وقت به جماعت بخوانند یا عصر كه به وطن برمیگردند، كامل بخوانند؟

در اول وقت به جماعت بخوانند، بهتر است.

185. اگر احتمال بدهیم كه بعضی بدون وضو در نماز جماعت شركت كردهاند، آیا میتوانیم اقتدا كنیم؟

احتمال وضو نداشتن یا بطلان وضوی حاضرین در جماعت، ضرر ندارد و این‌گونه وسوسه‎ها، نباید مانع از شركت در جماعت گردد.

186. اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره امام، به جهت عذری، نیت فرادا كنیم، چه وظیفهای داریم؟

باید مقداری از حمد و سوره را كه امام هنوز نخوانده، بخوانید، بلكه بنا بر احتیاط تمام حمد و سوره را بخوانید.

187. هنگام اقامه جماعت، نماز خواندن به‌صورت فرادا چگونه است؟

چنانچه فرادا خواندن نماز، ظهور در تفسیق امام جماعت داشته باشد، جایز نیست و نماز هم باطل است.

188. گاهی در مسجد مشغول نماز فرادا هستیم كه جماعت تشكیل میشود؛ آیا میتوانیم در بقیه نماز از فرادا به جماعت عدول كنیم؟

 

خیر، در نمازی كه به نیت فرادا شروع كرده‎اید، نمی‎توانید به جماعت ملحق شوید.

189. آیا نماز مستحبی را میتوان به نماز واجب امام اقتدا نمود؟

خیر، در نماز مستحبی اقتدا جایز نیست.

190. درصورتی‌كه ركعت سوم امام، ركعت دوم ما باشد، نسبت به حمد و سوره چه وظیفهای داریم؟

در این صورت، مأموم باید حمد و سوره را آهسته بخواند؛ اگرچه در نماز مغرب و عشاء باشد.

191. نماز ظهر را فرادا خواندهام؛ اگر جماعت تشكیل شود، آیا میتوانم همان نماز ظهر را به جماعت اقتدا كنم؟

بلی، مانعی ندارد.

192. در نماز جماعت، وقتی امام مشغول تشهد یا سلام است و مأموم برای ادامه نماز برمی‌خیزد، باید حمد و سوره را بلند بخواند یا آهسته؟

باید به وظیفه خود عمل نماید؛ یعنی مرد در نمازهای مغرب، عشاء و صبح، حمد و سوره را بلند و در نمازهای ظهر و عصر، آهسته بخواند.

193. اگر امام جماعت نماز قضای خود یا دیگری را میخواند، آیا میشود به او اقتدا نمود؟

بلی، درصورتی‌كه نماز قضای یقینی باشد، می‎شود به او

 

اقتدا نمود؛ اما اگر نماز را احتیاطاً قضا می‎كند، نمی‎شود به او اقتدا كرد.

194. اگر بانی یا هیئت امنای مسجد راضی به نماز خواندن شخصی در آن مسجد نباشند، نمازش چه صورتی دارد؟

نماز خواندن در مسجد، موكول به اجازه متولی و بانی مسجد نیست و نماز مذكور صحیح است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: