سه شنبه: 1403/03/8

نماز جماعت

176. كسی كه عمداً زودتر از امام جماعت سر از ركوع یا سجده بلند كند، آیا نمازش باطل میشود؟

اگر مأموم عمداً كارهای نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام دهد، نماز جماعتش صحیح است و تنها معصیت كرده است.

177. اگر سهواً زودتر از امام از ركوع برخیزیم، چه باید بكنیم؟

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - نماز، جماعت