پنجشنبه: 10/اسف/1402 (الخميس: 19/شعبان/1445)

کشیدن سیگار

568. كشیدن سیگار چه حكمی دارد؟

اگر موجب ضرر قابل توجه فعلی و در كوتاه مدت باشد، جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: