سه شنبه: 1403/03/8

احكام معامله سلف

مسأله 2121. انسان نمی‎تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام‌شدن مدت بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل‌گرفتن آن مكروه است.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - معامله، احکام، سلف