شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احكام معامله سلف

مسأله 2121. انسان نمی‎تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام‌شدن مدت بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل‌گرفتن آن مكروه است.

مسأله 2122. در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده در موعدش تحویل بدهد، مشتری باید قبول كند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد كه از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.

 

مسأله 2123. اگر جنسی را كه فروشنده می‎دهد پست‎تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می‎تواند قبول نكند.

مسأله 2124. اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

مسأله 2125. اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می‎تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.

مسأله 2126. اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

موضوع: 
نويسنده: