پنجشنبه: 30/شهر/1402 (الخميس: 6/ربيع الأول/1445)

نجاسات

مسأله84. نجاسات یازده چیز است:

اول ـ بول.

دوم ـ غائط.

سوم ـ منی.

چهارم ـ مردار.

پنجم ـ خون.

 

ششم و هفتم ـ سگ و خوك.

هشتم ـ كافر.

نهم ـ شراب.

دهم ـ فقاع.

یازدهم ـ عرق حیوان نجاستخوار كه بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: