پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

احكام خمس

مسأله 1760. در هفت چیز خمس واجب می‎شود:

اول ـ منفعت كسب.

دوم ـ معدن.

سوم ـ گنج.

چهارم ـ مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم ـ جواهری كه به واسطه غـواصی، یعنی فرورفتن در دریا به دست می‎آید.

ششم ـ غنیمت جنگ.

هفتم ـ زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد، و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاً گفته خواهد شد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: