شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احكام حدی كه برای بعضی از گناهان معین شده است

مسأله 2795. اگر كسی با یكی از محارم خود كه مثل مادر و خواهر با او نسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم شرع باید او را بكشند، و هم‌چنین است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند، و در اخبار بسیار وارد شده است كه انجام‌دادن یكی از حدها باعث می‎شود كه مردم كار نامشروع نكنند، و دنیا و آخرت آنان را حفظ می‎كند، و منفعتش برای آنان بیشتر است از این كه چهل روز باران ببارد.

مسأله 2796. اگر مرد مسلمان آزادی با غیر محارم خود زنا كند، بدون اكراه زن، باید او را صد تازیانه بزنند، و چنان‌چه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازیانه‎اش بزنند، در دفعه چهارم باید او را بكشند، و اگر زن را اكراه نماید، باید آن مرد را بكشند؛ ولی كسی كه زن عقد دائمی یا ملك یمین دارد، و در حالی كه بالغ و عاقل و آزاده بوده با او نزدیكی كرده، و هر وقت هم بخواهد می‎تواند با او نزدیكی كند، اگر با زنی كه بالغه و عاقله است زنا كند، باید او را سنگسار نمایند، بلكه بعید نیست جمع بین صد تازیانه كه اول بزنند و سنگسار نمودن كه بعد از تازیانه باشد، و اگر زن داشته باشد و تاكنون با او نزدیكی نكرده باشد، باید علاوه بر صد تازیانه سر او را بتراشند، و از شهری كه این عمل را در آن مرتكب شده بیرون كنند.

مسأله 2797. اگر مردی ببیند كه كسی با زن او زنا می‎كند، چنان‌چه نترسد كه به او ضرری بزنند، اگر بداند زن هم راضی به این عمل است، می‎تواند هر دو را بكشد و الّا زن را نمی‎تواند بكشد، و اگر آنان را نكشد، آن زن بر او حرام نمی‎شود.

 

مسأله 2798. اگر مرد مكلف عاقلی با مكلف عاقل دیگر لواط كند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند، باید هر دوی آنان را بكشند، و اگر یكی مكره باشد و از ترس جانش مرتكب شده او را نباید كشت، و حاكم شرع می‎تواند لواط‌‌كننده را با شمشیر بكشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد، و یا دیواری را روی او خراب كند.

مسأله 2799. اگر یك نفر كسی دیگر را امر كند كه به ناحق كسی را بكشد، در صورتی كه قاتل و كسی كه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل باشند، قاتل را باید كشت، و كسی را كه امر كرده، باید حبس كرد تا بمیرد.

مسأله 2800. اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمداً بكشد، باید او را بكشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بكشد، باید به دستوری كه در احكام دیه گفته می‎شود دیه بدهد، و هر قدر حاكم شرع صلاح می‎داند او را تعزیر نماید.

مسأله 2801. هرگاه كسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاكم شرع از سی تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می‎داند به او می‎زند، و روایت شده است كه خداوند عالم دهانه‎ای از آتش به دهان او می‎زند و ملائكه آسمان و زمین و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت می‎كنند، و جهنم برای او مهیا خواهد بود، ولی اگر توبه كند، توبه او قبول می‎شود.

مسأله 2802. اگر كسی مرد و زن را برای زنا یا دو نفر را برای لواط به هم برساند، باید هفتاد و پنج تازیانه به او بزنند، و اگر مرد باشد و در مرتبه دوم این عمل را مرتكب شود، باید علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه از محلی كه در آن محل این كار را كرده بیرونش كنند.

مسأله 2803. اگر كسی بخواهد با زنی زنا كند، یا با پسری لواط نماید و بدون آن كه او را بكشند جلوگیری از او ممكن نباشد، كشتن او جایز است.

مسأله 2804. اگر شخص بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمانی كه بالغ و عاقل و آزاد است و علناً زناكار نباشد، نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولد الزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.

مسأله 2805. كسی كه مكلف و عاقل است، اگر از روی اختیار شراب بخورد در دفعه اول و دوم باید اگر مرد باشد، تمام بدنش را غیر از عورت برهنه كنند، و هشتاد تازیانه به او بزنند، و در دفعه سوم یا چهارم باید او را بكشند، و زن را نباید برهنه كنند.

 

مسأله 2806. كسی كه مكلف و عاقل است، اگر چهار نخود و نیم طلای سكه‎دار یا چیز دیگری را كه به این مقدار ارزش دارد دزدی کند، چنان‌چه شرایطی را كه در شرع برای آن معین شده دارا باشد، در دفعه اول، باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند، و كف دست و شست او را بگذارند، و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند، و در دفعه سوم باید او را حبس كنند تا بمیرد، و چنان‌چه مال دارد، خرج او را از مال خودش، و اگر ندارد، از بیت المال بدهند، و در صورتی كه در زندان دزدی كند، باید او را بكشند.

موضوع: 
نويسنده: