دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

صیغه خرید و فروش

مسأله 2105. در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلكه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم؛ و مشتری بگوید: قبول كردم؛ معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله 2106. اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‎گیرد، مال خود را ملك او كند و او بگیرد، معامله صحیح است، و هر دو مالك می‎شوند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: