شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

1. شك در چیزی كه محل آن گذشته است

مسأله1177. اگر در بین نماز، شك كند كه یكی از كارهای واجب آن را انجام داده یا نه، مثلاً شك كند كه حمد خوانده یا نه، چنان‌چه مشغول كاری كه بعد از آن است نشده، باید آنچه را كه در انجام آن شك كرده به جا آورد، و اگر مشغول كاری كه بعد از آن است شده، به شك خود اعتنا نكند.

مسأله1178. اگر در بین خواندن آیه‎ای شك كند كه آیه پیش را خوانده یا نه، یا وقتی آخر آیه را می‎خواند شك كند كه اول آن را خوانده یا نه، به شك خود اعتنا نكند.

مسأله1179. اگر بعد از ركوع یا سجود شك كند كه كارهای واجب آن، مانند ذكر و آرام‌بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند.

مسأله1180. اگر در حالی كه به سجده می‎رود، شك كند كه ركوع كرده یا نه، یا شك كند كه بعد از ركوع ایستاده یا نه، به شك خود اعتنا نكند.

مسأله1181. اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده را به جا آورده یا نه، باید برگردد و به جا آورد، و اگر شك كند تشهد را به جا آورده یا نه، احتیاطاً به قصد رجاء به جا آورد.

مسأله1182. كسی كه نشسته یا خوابیده نماز می‎خواند، اگر موقعی كه حمد یا تسبیحات می‎خواند، شك كند كه سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند، و اگر پیش از آن كه مشغول حمد یا تسبیحات شود، شك كند كه سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد.

مسأله1183. اگر شك كند كه یكی از ركن‎های نماز را به جا آورده یا نه، چنان‌چه مشغول كاری كه بعد از آن است نشده، باید آن را به جا آورد، مثلاً اگر پیش از خواندن تشهد، شك كند كه دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد، و چنان‌چه بعد یادش بیاید كه آن ركن را به جا آورده بوده، چون ركن زیاد شده، نماز باطل است.

مسأله1184. اگر شك كند عملی را كه ركن نیست به جا آورده یا نه، چنان‌چه مشغول كاری كه بعد از آن است نشده، باید آن را به جا آورد، مثلاً اگر پیش از خواندن سوره، شك كند كه حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند، و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید كه آن را به جا آورده بوده، چون ركن زیاد نشده، نماز صحیح است.

 

مسأله1185. اگر شك كند كه ركنی را به جا آورده یا نه، چنان‌چه مشغول تشهد است، اگر شك كند كه دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند، و اگر یادش بیاید كه آن ركن را به جا نیاورده، در صورتی كه مشغول ركن بعد نشده باید آن را به جا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده، نماز باطل است، مثلاً اگر پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید كه دو سجده را به جا نیاورده، باید به جا آورد، و اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید، نماز باطل است.

مسأله1186. اگر شك كند عملی را كه ركن نیست به جا آورده یا نه، چنان‌چه مشغول كاری كه بعد از آن است شده، باید به شك خود اعتنا نكند، مثلاً موقعی كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند كه حمد را خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند؛ و اگر بعد یادش بیاید كه آن را به جا نیاورده، در صورتی كه مشغول ركن بعد نشده، باید به جا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده، نماز صحیح است. بنابراین، اگر مثلاً در قنوت یادش بیاید كه حمد را نخوانده، باید بخواند، و اگر در ركوع یادش بیاید، نماز صحیح است.

مسأله1187. اگر شك كند كه سلام نماز را گفته یا نه، چنان‌چه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده، یا به واسطه انجام كاری كه نماز را به هم می‎زند، از حال نمازگزار بیرون رفته، باید به شك خود اعتنا نكند، و اگر پیش از این‌ها شك كند، باید سلام را بگوید، و اگر شك كند سلام نماز را درست گفته یا نه، اعتنا نكند هر چند وارد عمل دیگر نشده باشد.

موضوع: 
نويسنده: