سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نصاب گوسفند

مسأله 1921. گوسفند، پنج نصاب دارد:

اول ـ چهل، و زكات آن یك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد، زكات ندارد.

دوم ـ صد و بیست و یك، و زكات آن دو گوسفند است.

سوم ـ دویست و یك، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ سیصد و یك، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم ـ چهار صد و بالاتر از آن كه باید آن‌ها را صد تا صد تا حساب كند، و برای هر صد تای آن‌ها یك گوسفند بدهد، و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگری بدهد، كافی است.

مسأله 1922. زكات بین دو نصاب واجب نیست. پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن‌ها را بدهد، و زیادی آن‌ها زكات ندارد، و هم‌چنین است در نصاب‎های بعد.

مسأله 1923. زكات شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب رسیده واجب است؛ چه همه آن‌ها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله 1924. در زكات، گاو و گاو میش یك جنس حساب می‎شوند، و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و هم‌چنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.

مسأله 1925. اگر گوسفند برای زكات بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد، احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.

 

مسأله 1926. گوسفندی را كه بابت زكات می‎دهد، اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای متوسط در بین نصاب كمتر باشد اشكال دارد، و بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و هم‌چنین است در گاو و شتر.

مسأله 1927. اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكات بدهد، و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است، زكات واجب نیست.

مسأله 1928. اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آن‌ها را بدهد.

مسأله 1929. اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكات آن‌ها را بدهد.

مسأله 1930. اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‎تواند زكات را از خود آن‌ها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‎عیب و جوان باشند، نمی‎تواند زكات آن‌ها را از مریض، یا معیوب یا پیر بدهد، بلكه اگر بعضی از آن‌ها سالم و بعضی مریض و دست‎های معیوب و دسته دیگر بی‎عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آن‌ها سالم و بی‎عیب و جوان بدهد.

مسأله 1931. اگر پیش از تمام‌شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.

مسأله 1932. كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آن‌ها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آن‌ها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد، و اگر از خود آن‌ها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست، مثلاً كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آن‌ها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد، و اگر از خود آن‌ها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: