چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

5. مبتدئه

مسأله502. مبتدئه، یعنی زنی كه دفعه اول خون‌دیدن او است، كه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‎هایی كه دیده یك جور باشد، باید عادت خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسأله503. مبتدئه، اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنان‌چه خونی كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی كه نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند كه آن هم نشانه حیض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید در هر دو خون كه نشانه حیض دارد احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و انجام كارهای مستحاضه.

مسأله504. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنان‌چه خونی كه نشانه حیض دارد از سه روز

 

كمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید عادت خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر خویشانش عادت ندارند یا مختلف هستند، در ماه اول حیض خود را هفت روز قرار می‎دهد، و پس از آن تا روز دهم احتیاطاً بین تروك حایض و اعمال مستحاضه جمع نماید و در بعد از ماه اول، حیض را سه روز قرار دهد، و سپس تا روز ششم یا هفتم احتیاط مذكور را انجام دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: