چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

تیمم بدل از غسل

مسأله709. تیمم بدل از غسل، مثل تیمم بدل از وضو است، ولی احتیاط مستحب آن است كه تیمم بدل از غسل را با دو ضرب انجام دهد به این نحو كه یك مرتبه دست‎ها را به زمین بزند و به پیشانی بكشد، و مرتبه دیگر دست‎ها را به زمین بزند و به پشت دست‎ها بكشد، بلكه احتیاط مستحب آن است كه تیمم را؛ چه بدل از وضو باشد، چه بدل ازغسل به ترتیب زیر به جا آورد؛ یك مرتبه دست‎ها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دست‎ها بكشد، و یك مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دست‎ها را مسح نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: