شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

غسل ارتماسی

مسأله373. در غسل ارتماسی باید آب در یك آن تمام بدن را بگیرد. پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود، چنان‌چه پای او روی زمین باشد، باید از زمین بلند كند.

مسأله374. در غسل ارتماسی احتیاط این است كه موقعی نیت كند كه مقداری از بدن بیرون آب باشد.

مسأله375. اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل كند.

مسأله376. اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد، ولی برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی كند.

مسأله377. كسی كه روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته، نمی‎تواند غسل ارتماسی كند؛ ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی كند، صحیح است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: